Raport nr 42/2011
30.06.2011

Publikacja prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości niepoddaną badaniu biegłego rewidenta prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A na rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.04.2011 i kończący się w dniu 31.03.2012:

– prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 59,90 mln zł,
– prognozowany zysk netto: 18,60 mln zł,
– poziom zadłużenia oprocentowanego: 96,00 mln zł,
– wskaźnik struktury kapitałów ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z aktualizacji wyceny)) – 0,7
– wskaźnik EPS – 1,44 zł
– Wskaźnik EPS rozwodniony – 1,44 zł

Analogiczne wielkości za rok obrotowy 2010/11 (zbadane przez biegłego rewidenta) wg raportu za rok 2010/10 wyniosły odpowiednio:

– prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 41,02 mln zł,
– prognozowany zysk netto: 5,34 mln zł,
– poziom zadłużenia oprocentowanego: 48,60 mln zł
– wskaźnik struktury kapitałów liczony jako ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z aktualizacji wyceny)) – 0,67
– wskaźnik EPS – 0,91 zł
– wskaźnik EPS rozwodniony – 0,64

Przygotowując prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2011/12 Emitent oparł się na swojej wiedzy dotyczącej rynku inwestycji w wierzytelności przeterminowane, zaplanowanych działaniach Emitenta na najbliższy okres oraz planach inwestycyjnych.

Najważniejsze założenia prognozy to:

 • warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
 • utrzymają się obecnie obserwowane wzrostowe tendencje w zakresie podaży na hurtowym rynku obrotu wierzytelnościami,
 • nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Emitenta lub rynki, na których działa,
 • podstawą prognozy przychodów jest portfel wierzytelności posiadanych przez Grupę według stanu na dzień 30.06.2011 r. z uwzględnieniem dokonania nowych inwestycji w pierwszym półroczu roku obrotowego 2011/12 w wysokości 200 mln zł (wartość nominalna typowej jakości pakietu wierzytelności konsumenckich),
 • podstawą prognozy przychodów są historyczne doświadczenia Grupy w zakresie generowania przepływów pieniężnych przez pakiety wierzytelności (estymacja) oraz założenia analogicznego generowania przepływów pieniężnych w przyszłości
 • bazowym poziomem kosztów jest okres 4Q 2010/11 z uwzględnieniem:
 • wzrostu wskaźnika kosztu własnego przychodu z wierzytelności do przychodu z wierzytelności o 15%,
 • wzrostu zatrudnienia w spółkach Grupy o 25%,
 • utrzymania obecnej wielkości obciążeń z tytułu podatku dochodowego ze względu na wykorzystanie korzystnych relacji w Grupie,
 • CAPEX w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na technologie informatyczne,
 • utrzymania planowanego poziomu zobowiązań oprocentowanych
 • inwestycje w pakiety wierzytelności dokonywane w II półroczu roku 2011/12, (w szczególności w 4Q 2011/12) w istotny sposób nie wpłyną na poziom zysku netto Grupy – ich wpływ będzie odzwierciedlony w wynikach kolejnego roku,
 • brak emisji nowych akcji własnych w roku 2011/12
 • dokonany zostanie wykup obligacji serii K, L, M, N, O, T1 (bez ich refinansowania długiem oprocentowanym),
 • potrzeby kredytowe Grupy (w szczególności w zakresie finansowania inwestycji w pakiety wierzytelności) zostaną pokryte z posiadanej gotówki pochodzącej z emisji akcji serii H (45,79 mln zł netto), emisji obligacji serii S02 i S03 (73,07 mln zł netto) oraz planowanych bieżących przepływów pieniężnych,
 •  inwestycje przekraczające (np. wskutek wykorzystania okazji rynkowych) planowany poziom inwestycji w pakiety wierzytelności (planowane podwojenie portfela w roku 2011/12) mogą spowodować wzrost potrzeb kredytowych i tym samym wzrost poziomu zadłużenia oprocentowanego, analogicznie w przypadku trwałego wzrostu cen pakietów wierzytelności

Prognoza wyników finansowych nie uwzględnia:

 • skutków potencjalnych akwizycji, w tym kosztów przygotowawczych,
 • skutków istotnych zmian stóp procentowych WIBOR, marż na rynku długu korporacyjnego, w szczególności zachodzących wskutek zmian sytuacji makroekonomicznej,
 • skutków wyceny ewentualnych przyszłych programów motywacyjnych,
 • skutków rozpoczęcia działalności na nowych rynkach.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system raportowania. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso co kwartał. W przypadku, gdy Zarząd Kredyt Inkaso S.A. poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającą 10% w stosunku co do przynajmniej jednej z prognozowanych wartości, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Prognoza finansowa nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.