Raport nr 47/2007
20.12.2007

Podpisanie umowy objęcia akcji serii C

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 r. doszło do zawarcia pomiędzy Kredyt Inkaso SA a Dekra Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, (dalej: Dekra) umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Zawarcie powyższej umowy nastąpiło w wyniku realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty nie większej niż 5.494.000,00 zł. (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) to jest o kwotę nie większą niż 499.000,00 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji obejmującej nie więcej aniżeli 499.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.

Dekra objęła wszystkie 499.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 499.000,00 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) i o cenie emisyjnej równej 12,00 zł (dwanaście złotych zero groszy) za jedną akcję czyli łącznie 5.988.000,00 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy) złotych.

Dekra (według oświadczenia Dekra) nie jest powiązana w jakikolwiek sposób z osobami zarządzającymi, nadzorującymi, posiadaczami znacznych pakietów akcji, podmiotami dominującymi czy zależnymi ani też innymi, które to powiązanie (gdyby istniało) powodowałoby w myśl polskich przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi powstanie jakichkolwiek obowiązków, w szczególności informacyjnych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na 27.12.2006 r. 8 003 tys. zł.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu