Raport nr 67/2017
17:31 21.12.2017

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2017 r. objął 500 sztuk obligacji na imiennych, niezabezpieczonych serii I01 o wartości nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości nominalnej 50.000.000 złotych („Obligacje”), które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

Obligacje wyemitowała spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”) w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na 3 lata i są oprocentowane według stawki zmiennej tj. WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę wynoszącą 4,3 % w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki emisji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100.000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 50.000.000 złotych.
Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 50.000.000 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych). Wymagalne na dzień dzisiejszy zobowiązanie Emitenta wobec Spółki Zależnej z tytułu zapłaty ceny nabycia Obligacji została potrącona z wymagalną należnością Emitenta względem Spółki Zależnej do wysokości 30.697.945,73 złotych.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Jarosław Orlikowski będący Wiceprezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem zarządu Spółki Zależnej pełniącym funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość obejmowanych Obligacji, która stanowi istotną wartość w stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta.