Raport nr 21/2013
18.07.2013

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Tomasza Mazurczaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, złożone przez:
– AVIVA INVESTORS POLAND S.A., działającego jako organ następujących funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami Emitenta:
(i) Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty: Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji (uprawniony do prawa głosu z 99 877 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania uprawniony do prawa głosu z 68 465 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (uprawniony do prawa głosu ze 39 029 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony (uprawniony do prawa głosu z 53 271 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek (uprawniony do prawa głosu z 99 377 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek (uprawniony do prawa głosu z 128 027 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (uprawniony do prawa głosu z 96 450 akcji Emitenta), Subfundusz Aviva Investors uprawniony do prawa głosu z 94 014 akcji Emitenta);
(ii) Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (uprawniony do prawa głosu z 545 181 akcji Emitenta),
tj. łącznie reprezentujących 9,46 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 9,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadomienie złożono w związku z pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 24 lipca 2013 roku w Warszawie o godz. 11 przy ul. Domaniewskiej 39a, Wejście A, V piętro. CV kandydata wraz z oświadczeniem m.in. o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu przy czym są jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie.
Jako uzasadnienie kandydatury Pana Tomasza Mazurczaka podano przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe kandydata dające, w przekonaniu akcjonariuszy, gwarancję jego rzetelności oraz profesjonalizmu.
Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).