Raport nr 46/2011
6.09.2011

Zawiadomienie o nabyciu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 września 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, informację o nabyciu akcji Emitenta w ilości powodującej przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta o poniższej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji w dniu 02 września 2011 r. posiada powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wyniosła 630.254 szt. (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery sztuki) akcji, co stanowiło 4,87% udziału w obecnym kapitale oraz 4,87% głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 736.945 szt. (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć sztuk) akcji, co stanowi 5,70% udziału w obecnym kapitale oraz 5,70% głosów na WZA Spółki.”