Raport nr 23/2009
2.07.2009

Zawiadomienie o liczbie akcji Kredyt Inkaso S.A. posiadanych przez fundusze zarządzane przez DWS Polska TFI S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Treść zawiadomienia:

„Dotyczy: Zawiadomienia o liczbie akcji Kredyt Inkaso S.A. posiadanych przez fundusze zarządzane przez DWS Polska TFI S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 1 lit. d) i art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy działając w imieniu DWS Polska TFI S.A. (dalej „DWS Polska TFI S.A.), zawiadamia o liczbie akcji posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez DWS Polska TFI S.A. w spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”), o ich procentowym udziale w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Spółki oraz liczbie głosów, reprezentowanych przez te akcje i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

DWS Polska TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych i podmiotem zależnym od Deutsche Bank AG.

Fundusze inwestycyjne, zarządzane przez DWS Polska TFI S.A., nie są stronami jakichkolwiek umów, dotyczących przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na fundusze inwestycyjne, zawartych z podmiotami zależnymi ani osobami trzecimi posiadającymi akcje Spółki.

Re: Notification on the number of shares in Kredyt Inkso S.A. held by DWS Polska TFI S.A. funds

Pursuant to Article 69 section 1 point 2 read jointly with Article 87 section 1 point 1) item d) and Article 87 section 1 point 2) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated July 29th 2005 (Journal of Laws of 2005, No. 184 item 1539, with further amendments) Deutsche Bank AG with its registered office in Frankfurt, Germany, hereby notifies on behalf of DWS Polska TFI S.A. (hereinafter „DWS Polska TFI S.A.)”, the number of shares held by investment funds managed by DWS Polska TFI S.A. in Kredyt Inkaso S.A. (hereinafter the „Company”), as well as the percentage of the share capital and the number and percentage of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of the Company represented by thoses shares.

DWS Polska TFI S.A. is an investment fund manager and is a subsidiary of Deutche Bank AG.

Investment funds managed by DWS Polska TFI S.A., are not party to any agreements with any subsidiaries or third parties to transfer any voting shares in the Issuer into its investment funds.

  1. Data zdarzenia/Date of event – 29 czerwca 2009 r./29 June 2009
  2. Rodzaj zdarzenia/Type of event – Zbycie/Sell
  3. Liczba akcji posiadanych przed zmianą/Number of shares held prior the change – 274 984
  4. Procentowy udział w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Spółki przed zmianą/Percentage share in the share capital of the Company held prior the change – 5,01 %
  5. Ilość głosów z posiadanych akcji przed zmianą/Number of votes of the shares held prior the change – 274 984
  6. Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed zmianą/Percentage share of votes in total votes prior the change – 5,01 %
  7. Liczba akcji aktualnie posiadanych/Number of shares currently held – 224 837
  8. Aktualnie posiadany procentowy udział w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Spółki/Percentage share in the share capital of the Company currently held – 4,09 %
  9. Aktualnie posiadana ilość głosów z akcji/Number of votes of the shares held currently held – 224 837
  10. Aktualnie posiadany procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów/Percentage share of votes in total votes currently held – 4,09 %”

Koniec treści zawiadomienia.

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.).

Artur Górnik – Prezes Zarządu