Raport nr 39/2016
5.04.2016

Informacja o zaskarżeniu przez wnioskodawcę rozstrzygnięcia sądowego o odmowie wnioskowanego wpisu w KRS zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 – informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o złożeniu w dniu 25.03.2016 r. skargi do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23.03.2016 r. (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), wydane w sprawie rozpatrzenia wniosków o dokonanie zmian we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców KRS, na mocy którego to postanowienia rozstrzygnięto o: (i) odmowie wykreślenia z rejestru Pana Ireneusza Chadaja jako członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”), (ii) odmowie wpisu do rejestru Pana Karola Szymańskiego jako członka RN; (iii) odmowie wykreślenia z rejestru Panów Pawła Szewczyka i Pawła Lisickiego jako członków Zarządu Spółki, oraz (iv) umorzeniu postępowania w zakresie żądania wpisu do rejestru Pana Piotra Urbańczyka jako członka Zarządu Spółki („Postanowienie”).
Wniesienie powyższej skargi powoduje utratę mocy Postanowienia, jednak nie wpływa to na skuteczność istniejących, prawidłowych wpisów w KRS odnośnie składu władz Spółki, bowiem wnioskowane zmiany w KRS w zakresie określonym w powyższych punktach (i)-(iv) nie nastąpiły. Zatem obowiązujące pozostają wpisy w KRS wskazujące, że Pan Ireneusz Chadaj jest członkiem RN pełniącym funkcję Przewodniczącego RN, zaś w skład dwuosobowego Zarządu Spółki wchodzi Pan Paweł Szewczyk, pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Paweł Lisicki, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.