Raport nr 22/2014
26.06.2014

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 roku powziął informację, że jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) zawarła w dniu 25 czerwca 2014 roku umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 162 294 092,67 zł za cenę w kwocie 17 000 000,00 zł.

Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.