Raport nr 51/2017
18:54 6.10.2017

Korekta skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. obejmującego okres pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 trwającego od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. („Raport Okresowy”).

Powodem korekty Raportu Okresowego jest zidentyfikowanie błędu polegającego na tym, że w pierwszym kwartale roku bieżącego roku obrotowego ujęto do przychodów kwotę, która uprzednio już została wykazana w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2016/2017 a ujęta w księgach w okresie czwartego kwartału roku obrotowego 2016/2017.

Wobec powyższego nieprawidłowo wykazano w Raporcie Okresowym wpłaty z tytułu wierzytelności o wartości 3 973 tyś. PLN oraz w związku z tym zawyżoną amortyzację pakietów o kwotę 3 107 tyś. PLN, co per saldo wpłynęło na przychody netto a następnie na wynik, zawyżając go o 865 tyś. PLN.

Korekta polega zatem na pomniejszeniu w Raporcie Okresowym wpłat dłużników o 3 973 tyś. PLN w korespondencji z pomniejszeniem należności oraz obniżeniem wartości amortyzacji portfeli co powoduje podwyższenie wartości pozycji wierzytelności nabyte o kwotę 3 107 tyś. PLN. W rezultacie zysk netto został pomniejszony o kwotę 865 tyś. PLN, co wynika z pomniejszenia salda wpłat dłużników o 3 973 tyś. PLN oraz zmniejszenia amortyzacji o 3 107 tyś. PLN.

W konsekwencji powyższych korekt, suma bilansowa uległa obniżeniu o 865 tyś. PLN.

Reasumując w/w korekty poszczególnych pozycji Raportu Okresowego miały wpływ na następujące pozycje w sprawozdaniu (kwoty w poszczególnych pozycjach przedstawione są w tyś. PLN):

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności było 15 154, powinno być 11 181;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w pozycji wierzytelności nabyte było 553 584, powinno być 556 691. Skutkiem zmiany pozycji wierzytelności nabyte jest aktualizacja Noty 15.1. Sprawozdawczość według segmentów „informacje geograficzne”;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w związku z powyższymi zmianami aktywa obrotowe były 681 568, są 680 702, oraz w Aktywa razem było 795 455, jest 794 588;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej było 5 987, powinno być 5 121; zmiana ta wpłynęła na notę 5 Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Zyski zatrzymane było 129 976, powinno być 129 111;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej było 263 779, powinno być 262 913;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji kapitał własny było 270 617, powinno być 269 752;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Pasywa razem było 795 455, powinno być 794 588;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji przychody netto było 35 621, powinno być 34 755, co wiąże się ze zmianą w nocie 9.1 Przychody netto gdzie w pozycji wpłaty dłużników było 45 694, powinno być 41 721, oraz w pozycji Amortyzacja pakietów było (14 919), powinno być (11 811); oraz w nocie 15.1 Sprawozdawczość według segmentów „informacje geograficzne” w punkcie przychody netto w podziale na obszary geograficzne, wpłaty Rumunia było 7 972, powinno być 7 107 oraz Razem było 35 621, powinno być 34 755;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk (strata) z działalności operacyjnej było 17 126, powinno być 16 260, co skutkuje zmianą w nocie 15 Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych, w tabeli Przychody i wynik segmentów, w pozycji Wynik operacyjny segmentu było 17 126, powinno być 16 260

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk (strata) przed opodatkowaniem było 6 214, powinno być 5 348, co skutkuje zmianą w nocie 15 Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych, w tabeli Przychody i wynik segmentów, w pozycji Zysk przed opodatkowaniem było 6 214, powinno być 5 348

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej było 6 460, powinno być 5 594,

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk (strata) netto było 6 460, powinno być 5 594 co ma wpływ na notę 15 Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych, w tabeli Przychody i wynik segmentów, w pozycji Zysk netto było 6 460, powinno być 5 594;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk (strata) netto przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego było 5 987, powinno być 5 121;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat w pozycji Zysk strat na jedną akcję było 0,46, powinno być 0,40. W związku z tym w Nocie 10. Zysk przypadający na jedną akcję było 0,46, powinno być 0,40;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji zysk (strata) przed opodatkowaniem było 6 213, powinno być 5 348;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wierzytelności nabyte – amortyzacja z rachunku wyników było 14 919, powinno być 11 811;

– w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Zmiana stanu należności było (947) powinno być 3 025.

Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone analogicznie w tabeli opisującej Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej wraz z przeliczeniem na euro.

W związku z korektą Raportu Okresowego Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Raport Okresowy skorygowany w powyższym zakresie.