Raport nr 19/2021
19:49 31.05.2021

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 24 maja 2021 r. (o czym informowano raportem bieżącym nr 18/2021 z dnia 24 maja 2021 r.) dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Bogdan Dzudzewicz, Wiceprzewodniczącym Pan Marcin Okoński, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

Ponadto, na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”), ustalając jednocześnie jego skład na 3 osoby.
W skład Komitetu zostali powołani:
1) Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu),
2) Daniel Dąbrowski,
3) Karol Szymański.

Pliki do pobrania