Raport nr 37/2017
00:21 1.08.2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto w kwocie 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w całości na kapitał zapasowy.Zarząd Spółki postanowił zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie, w trybie 382 par. 3 kodeksu spółek handlowych, w/w wniosku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.