Raport nr 28/2016
15.03.2016

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka zależna”) zawarła w dniu 15 marca 2016 roku umowę o subpartycypację z Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („TRIGON PROFIT VIII”), w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 14,93 mln PLN.
Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest umowa o subpartycypację zawarta pomiędzy Jednostką zależną a TRIGON PROFIT VIII w dniu 30 stycznia 2016 r. („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez TRIGON PROFIT VIII („Subpartycypanta”) wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych przysługujących Jednostce zależnej wobec dłużników obejmujące wierzytelności z tytułu umów pożyczek, kredytów, leasingów oraz innych czynności bankowych i finansowych dla klientów z rynku rumuńskiego o wartości nominalnej wynoszącej około 27,39 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 29 stycznia 2016 roku – 26,84 mln zł) za kwotę rozliczenia około 7,35 mln RON („Cena”) (wg. kursu średniego NBP z dnia 29 stycznia 2016 roku – 7,20 mln zł).
Umowa została zawarta na okres 10 lat bez opcji odkupu wierzytelności przez Subpartycypanta. W tym okresie Subpartycypantowi przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych Umową (w tym wpływów tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków) wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużników oraz ryzyka terminu i wysokości przepływów.
Umowa nie przewiduje warunków zawieszających ani rozwiązujących. Umowa nie przewiduje kar umownych, w tym takich których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta biorąc pod uwagę sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).