Raport nr 65/2023
16:08 21.12.2023

Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („Program”).

W ramach Programu obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („Prospekt”).

Zgodnie z założeniami Programu:

 1. obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
 2. walutą emitowanych obligacji będzie, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, złoty polski (PLN) lub euro (EUR). Na potrzeby ustalania stopnia realizacji Programu wartość nominalna obligacji poszczególnych serii emitowanych w EUR przeliczana będzie na PLN według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji danej serii;
 3. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji poszczególnych serii będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd Spółki;
 4. świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w:
  • złotych polskich (PLN) – w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo
  • w euro (EUR) – w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
 5. obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
 6. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone;
 7. obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („Prospekt”);
 8. obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w Depozycie;
 9. obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o – w zależności od decyzji Zarządu Spółki – ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 10. emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), chyba że Zarząd Spółki postanowi o przedterminowym zakończeniu Programu przed upływem powyższego terminu.

Podstawowe warunki emisji obligacji w ramach Programu zawarte będą w Prospekcie, zaś szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu zawarte będą w  ostatecznych warunkach ich emisji („Ostateczne Warunki Emisji”), przy czym Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu mogą się różnić. Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki, określającej również Ostateczne Warunki Emisji danej serii obligacji.

Organizacja Programu została powierzona Michael / Ström Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, która w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu będzie pełnić funkcję m.in. organizatora emisji, agenta kalkulacyjnego i agenta dokumentacyjnego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i emitowanych w ramach Programu obligacjach, a także o ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Pliki do pobrania