Raport nr 21/2020
11:44 12.11.2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na 10.11.2020 r., pochodzącego od Krzysztofa Borusowskiego, BEST S.A. oraz BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dotyczącego zmiany struktury posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść tego zawiadomienia przedstawia się następująco:

Szanowni Państwo,
wykonując obowiązek zawiadomienia przewidziany w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019.623 tj. z dnia 2 kwietnia 2019 r.) („Ustawa”) w tym w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) art. 87 ust. 4 pkt 4) oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy, działając w imieniu podmiotów wskazanych w treści niniejszego pisma, przekazujemy zawiadomienie związane ze zmianą struktury posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 270672, („Spółka”):

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 10 listopada 2020 r. BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni, numer rejestru funduszy inwestycyjnych RFI 1050, („BEST Capital FIZAN”) w ramach transakcji pakietowej nabył od BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, numer KRS 17158, („BEST S.A.”) 7.000 sztuk akcji Spółki, które stanowią 0,05% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 7.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

BEST S.A. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w BEST Capital FIZAN, bezpośrednio i pośrednio poprzez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, które to towarzystwo jednocześnie zarządza BEST Capital FIZAN. BEST S.A. posiada 100% akcji BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Podmiotem dominującym wobec BEST S.A. jest Krzysztof Borusowski. Sposób posiadania (struktura podmiotowa) przez niego akcji Spółki uległ zmianie w sposób opisany w niniejszym punkcie. Zmiana ta obejmuje wyłącznie zmianę podmiotów za pośrednictwem których Krzysztof Borusowski posiada akcje Spółki, a nie zmianę liczby posiadanych akcji Spółki lub ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

2. Stan posiadania przed zmianą udziału:
Przed zdarzeniem opisanym w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia BEST S.A. posiadał 4.274.228 akcji Spółki, które stanowiły 33,14% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniały do wykonywania 4.274.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 33,14% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podmiotem dominującym wobec BEST S.A. był Krzysztof Borusowski, który posiadał akcje Spółki za pośrednictwem BEST S.A.

3. Aktualny stan posiadania:
Po zdarzeniu opisanym w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia:
a. BEST S.A. posiada 4.267.228 akcji Spółki, które stanowią 33,09% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 4.267.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
b. BEST Capital FIZAN posiada 7.000 akcji Spółki, które stanowią 0,05% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 7.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

BEST S.A. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w BEST Capital FIZAN, bezpośrednio i pośrednio poprzez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, które to towarzystwo jednocześnie zarządza BEST Capital FIZAN. BEST S.A. posiada 100% akcji BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
Podmiotem dominującym wobec BEST S.A. jest Krzysztof Borusowski, który posiada akcje Spółki za pośrednictwem podmiotów opisanych w niniejszym punkcie. Tym samym Krzysztof Borusowski pośrednio posiada 4.274.228 akcji Spółki, które stanowią 33,14% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 4.274.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariuszy, dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Za wyjątkiem opisanych w niniejszym zawiadomieniu podmiotów, nie istnieje żaden inny podmiot posiadający akcje Spółki, który byłby zależny od któregokolwiek z podmiotów składających niniejsze zawiadomienie tj. Krzysztofa Borusowskiego, BEST S.A, BEST Capital FIZAN.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy:
Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy:

Krzysztof Borusowski, BEST S.A., BEST Capital FIZAN nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.

7. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy:

Krzysztof Borusowski, BEST S.A., BEST Capital FIZAN nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.

8. Suma głosów wskazanych w pkt 3, 6, 7 powyżej i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W związku z brakiem instrumentów finansowych wskazanych w punktach 6 i 7 niniejszego zawiadomienia, informacje wymagane zgodnie z niniejszym punktem są zgodne ze wskazanymi w punkcie 3.”

Pliki do pobrania