Raport nr 38/2011
21.04.2011

Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii H

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym Uchwały Nr 340/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. o następującej treści:

㤠1
1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Kredyt Inkaso SA, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.767.526 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Kredyt Inkaso SA o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRINK00014, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki Kredyt Inkaso SA oznaczone kodem PLKRINK00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLKRINK00055, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2
Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLKRINK00014 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”