Raport nr 24/2012
8.08.2012

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 r. i kończącego się 31 marca 2013 r.

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 17/2010 z dnia 13.04.2012 r.
Zmiana daty przekazania obejmuje raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 r. i kończącego się 31 marca 2012 r., którego datę przekazania pierwotnie określono na 15 sierpnia 2012 r.

Zostanie on przekazany w dniu 16 sierpnia 2012 r. (zamiast 15 sierpnia 2012r.).