Raport nr 44/2010
16.07.2010

Podpisanie z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do łącznej kwoty 150 mln zł z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250 mln zł

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (16 lipca 2010 r.) podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce („BESI”) umowę w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych.

Przedmiotem umowy jest powierzenie BESI przez Kredyt Inkaso SA zorganizowania programu emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej, na okaziciela, niezabezpieczonych i nie mających formy dokumentu. BESI na zasadzie dołożenia należytej staranności podejmuje się zorganizować, przeprowadzić i obsłużyć emisję Obligacji emitowanych przez Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 PLN (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) decyzją Emitenta, w seriach określonych przez Emitenta, jednakże każda w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych). BESI w ramach zawartej umowy nie gwarantuje dojścia do skutku emisji całości lub poszczególnych serii Obligacji, ani też nie gwarantuje objęcia przez siebie ani przez inwestorów całości emisji lub poszczególnych serii Obligacji. Jednakże jeżeli Strony zgodnie tak postanowią, ewentualna gwarancja objęcia części lub całości poszczególnej serii Obligacji będzie ustalana każdorazowo przed emisją pomiędzy BESI a Spółką w ramach odrębnej umowy na ustalonych w niej warunkach.
Umowa została zawarta na czas realizacji usługi, lecz nie dłużej niż na okres do 30 czerwca 2013 r.

Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Intencją stron jest, aby pierwsza seria emisji Obligacji miała miejsce w terminie do dnia 31.08.2010r.