Raport nr 31/2016
17.03.2016

Spełnienie warunku zawieszającego oraz nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od Spółki – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywa”) z Unicredit Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii („Zbywca”) znaczącej umowy przelewu wierzytelności (Umowa), informuje o powzięciu wiadomości, że warunek zawieszający wskazany w Umowie w postaci zapłaty przez Nabywcę ceny w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy został spełniony.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez Nabywcę portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 340 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 18 grudnia 2015 roku – 1.452,06 mln PLN) za cenę w kwocie 28 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 18 grudnia 2015 roku – 119,88 mln PLN).
W oparciu o Umowę jednostka zależna od Spółki nabyła jednocześnie w dniu dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie nabycia. Nabycie aktywów sfinansowane zostało ze środków własnych.
Pomiędzy Emitentem a Zbywcą oraz pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zbywcą nie ma powiązań. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Jednocześnie Emitent jest także podmiotem zarządzający wierzytelnościami Nabywcy.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Z uwagi na okoliczność, że nabycie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 1 i 4, § 7 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).