Raport nr 20/2016
10.03.2016

Zgłoszenie przez akcjonariuszy Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie w tym celu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od trzech akcjonariuszy Spółki (posiadających akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad 20% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – wniosku z dnia 10.03.2016 r. o: (i) dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 5.04.2016 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w ww. raporcie bieżącym („NWZ”), wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (jako sposobu wyboru poprzedzającego ewentualne dokonywanie wyboru w trybie zwykłym), w ramach procedowania zgodnie z pkt 7 porządku obrad NWZ („Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”), (ii) uzupełnienie porządku obrad NWZ poprzez dodanie w pkt 7 podpunktów 1) i 2) w brzmieniu:
„1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie
art. 385 § 3  – § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami – powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej  w trybie zwykłym.”.
W związku z powyższym żądaniem, ww. akcjonariusze przedstawili projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym dodawanych punktów porządku obrad NWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ zgodnie z żądaniem ww. akcjonariuszy.