Raport nr 66/2015
18.12.2015

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka Zależna”, „Nabywca”) zawarła w dniu 18 grudnia 2015 roku Umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z UNICREDIT BANK S.A. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii („Zbywca”).

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Jednostkę Zależną pakietu wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 340 mln Euro („Pakiet Wierzytelności”) za cenę w kwocie 28 mln Euro („Cena”).

Umowa przewiduje, iż przeniesienie wierzytelności oraz zabezpieczeń na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zawieszającym zapłaty Ceny, przy czym Nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 10% Ceny tj. 2,8 mln Euro w przypadku nie dokonania przez Nabywcę zapłaty Ceny w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zapłaty ww. kary umownej nie wyłącza uprawnień Zbywcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających tą wartość.

Pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.