Raport nr 5/2022
17:01 11.03.2022

Korekta skróconego skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. obejmującego okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. („Raport Okresowy”).

Korekta polega na dodaniu kolumny wyłącznie z danymi za trzeci kwartał okresu sprawozdawczego i analogicznych danych porównawczych w sprawozdaniu z zysków lub strat i sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz prezentacji zmian w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym dla okresu sprawozdawczego obejmującego okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Powyższe korekty nie mają wpływu na sytuację finansową Spółki i jej Grupy zaprezentowaną w Raporcie Okresowym, a jedynie odnoszą się do metody prezentacji niektórych danych.

 

W związku z korektą Raportu Okresowego Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Raport Okresowy skorygowany w powyższym zakresie.

Pliki do pobrania