Raport nr 31/2013
9.09.2013

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 9 września 2013 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-130 Poznań, wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3654, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369868, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/14 rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 roku a kończący się 31 marca 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., za I półrocze roku obrotowego 2013/14 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 roku a kończącego się 31 marca 2014 roku.

Emitent nie korzystał w przeszłości z usług spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.