Raport nr 45/2022
18:12 8.08.2022

Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 – uzupełnienie informacji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 27 lipca 2022  r. informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii L1 („Obligacje”) wyniosły 845.790 zł, w tym:

  1. koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty: 752.503 zł,
  2. koszty promocji oferty: 93.287 zł.

Koszty bezpośrednio związane z emisją zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji do 150.000.000 złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 5,39 zł. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

 

Pliki do pobrania