Raport nr 44/2016
18.04.2016

Spełnienie warunku zawieszającego wynikającego z umowy o ustanowienie linii kredytowej jednostki zależnej Emitenta.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016r. dotyczącego zawarcia przez jednostkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI 1 („Fundusz”) z ING Bankiem Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowy o ustanowienie linii kredytowej („Umowa”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. ostatni warunek zawieszający wskazany w Umowie tj.: ustanowienie zabezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o przelewie wierzytelności na zabezpieczenie („Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie”), został spełniony.
Zabezpieczeniem kredytu jest przelew wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na Bank na podstawie warunkowej umowy przelewu z tytułu umów handlowych na zabezpieczenie z dnia 30 marca 2016 r. („Umowa przelewu na zabezpieczenie”). W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej Fundusz zobowiązał się dokonywać na rzecz Banku przelewu na zabezpieczenie przysługujących Funduszowi wierzytelności stanowiących zabezpieczenie każdorazowo poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o przelewie wierzytelności stanowiących zabezpieczenie, przy czym łączna wartość wierzytelności stanowiących Zabezpieczenie ma stanowić nie mniej niż 150% wysokości Linii Kredytowej. Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie z dnia 18 kwietnia 2016 roku obejmuje wierzytelności o łącznej wartości, rozumianej jako suma jednostkowych cen nabycia poszczególnych Wierzytelności, około 66 mln PLN. Wobec czego łączna wartość Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie wynosi ponad 150% wysokości Linii Kredytowej. Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie wierzytelności staje się skuteczny z chwilą podpisania przez Bank oświadczenia o Przelewie Wierzytelności na Zabezpieczenie oraz opatrzenia go przez Bank datą pewną. Przelew Wierzytelności na Zabezpieczenie następuje pod warunkiem zawieszającym, jakim jest wystąpienie przypadku naruszenia spośród przypadków opisanych w umowie o ustanowienie linii kredytowej, co zostanie pisemnie potwierdzone przez Bank.
Umowa przewiduje przyznanie Funduszowi linii kredytowej do kwoty 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych).  Linia kredytowa może zostać wykorzystana wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą Funduszu, w tym finansowania, refinansowania oraz zakupu portfeli wierzytelności, z wyłączeniem portfeli zawierających wierzytelności pochodzące z kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka. Okres dostępności kredytowania rozpoczyna się od potwierdzenia przez Bank spełniania przez Fundusz wszystkich warunków, a kończy na 1 dzień przed upływem 1 roku od dnia zawarcia Umowy. W przypadku dokonania pobrania okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, a pobrana kwota pozostaje do spłaty w równych ratach płatnych kwartalnie, odsetki są również płatne kwartalnie wg stopy WIBOR3M + marża 2,5% p.a.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 4, i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).