Raport nr 85/2016
19:36 27.10.2016

Emisja obligacji serii A2

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 27 października 2016 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A2 („Obligacje”).

Obligacje serii A2 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 7 października 2019 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (7 kwietnia 2017 r., 7 października 2017 r., 7 kwietnia 2018 r., 7 października 2018 r., 7 kwietnia 2019 r., 7 października 2019 r. – „Dni Płatności Odsetek”).

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy) 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy) oraz 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy).

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w szczególności gdy:

– Wskaźnik Finansowy przekroczy 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;

– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji;

– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii A2 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 281 156 999 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

Zamiarem Emitenta jest asymilacja Obligacji serii A2 z obligacjami serii A1 o czym Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.