Raport nr 28/2011
12.04.2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H

Zarząd Kredyt Inkaso SA w Zamościu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Uchwałę nr 460/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 012 kwietnia 2011 r. („GPW”) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO SA („Uchwała”).
Zgodnie z w/w Uchwałą Zarząd Giełdy na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego postanowił:
1) wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKRINK00055″,
2) notować w/w prawa do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KREDYTIN – PDA” i oznaczeniem „KRIA”