Raport nr 44/2015
16.10.2015

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 października 2015 roku otrzymał informację o cofnięciu kandydatury Pani Urszuli Rybszleger na członka Rady Nadzorczej Emitenta, z uwagi na cofnięcie przez nią zgody na kandydowanie oraz zgłoszenie kandydatury Pana Mariusza Banaszuk  na członka Rady Nadzorczej Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, złożone przez:

– Spółkę Gamex sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, uprawnioną bezpośrednio do prawa głosu z 3 807 218 sztuk akcji Emitenta, tj. łącznie reprezentujących 29,43 % kapitału zakładowego i uprawniających do 29,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgłoszenie złożono w związku z pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Warszawie o godz. 11 przy ul. Domaniewskiej 39a, Wejście A, V piętro. CV nowego kandydata wraz z oświadczeniem m.in. o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o cofnięciu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu przy czym  jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).