Raport nr 23/2011
30.03.2011

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały § 4 Uchwały Zarządu Kredyt Inkaso S.A. nr 5/02/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej Akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii H i Praw do Akcji serii H oraz zmiany Statutu z dnia 07 lutego 2011 r. (zmieniono § 3 ust. 1 Statutu przez zmianę jego brzmienia oraz dodanie w ust. 1 lit. g).
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.