Raport nr 19/2011
17.03.2011

Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. otrzymał od członka Zarządu Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1950), informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, co nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 07 marca 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Z otrzymanych informacji wynika, co następuje:

1) Wiceprezes Zarządu Emitenta Sławomir Ćwik w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 07 marca 2011 r., o czym informację powziął w dniu 14 marca 2011r., nabył bezpośrednio 62.289 akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w dniu 15 marca 2011 r. i złożonej Emitentowi w dniu dzisiejszym tj. 17 marca 2011 r.