Raport nr 14/2010
20.03.2010

Zawarcie umów o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w zakresie nabycia certyfikatów funduszu sekurytyzacyjnego i jego funkcjonowania

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że przystępując do realizacji długoterminowego celu strategicznego uzyskania znaczącej pozycji na runku obrotu hurtowego wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi od instytucji bankowych w dniu 19 marca 2010 r. zawarł umowy o współpracy z TFI Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), na mocy których Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie poszukiwania celów inwestycyjnych dla Funduszu („ALLIANZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”) oraz realizacji inwestycji Funduszu.

Emitent zobowiązał się kupić samodzielnie lub przez podmiot zależny wszystkie dotychczas wyemitowane certyfikaty inwestycyjne Funduszu, a Towarzystwo zapewniło, że ich właściciele zbędą je za cenę równą wartości ktywów netto Funduszu z ostatniego dnia wyceny.

Towarzystwo zobowiązało się dokonać uzgodnionych z Kredyt Inkaso S.A. zmian statutu Funduszu, w tym między innymi: zmiany nazwy funduszu na „Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”, rozszerzenia uprawnień zgromadzenia inwestorów Funduszu.

Emitent i Towarzystwo porozumiały się także w zakresie realizacji inwestycji przez Fundusz. Emitent zobowiązał się m.in. do poszukiwania i analizowania portfeli wierzytelności na potrzeby nabycia ich przez Fundusz, zapewnienia finansowania inwestycji Funduszu, zapewnienia finansowania procesu realizacji przychodów z inwestycji. Towarzystwo zobowiązało się m.in. do realizowania inwestycji rekomendowanych przez Emitenta oraz do wypełniania warunków proceduralnych koniecznych do realizacji rekomendowanej inwestycji.