Raport nr 44/2017
17:09 18.09.2017

Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że uchwałą Zarządu Spółki podjętą w dniu 18 września 2017 r. („Uchwała”) został ustanowiony program emisji w rozumieniu art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Program”), w ramach którego Spółka może, w trybie oferty publicznej, emitować w walucie polskiej niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000.000,00 złotych („Obligacje”), w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia stosownego prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego dla celów realizacji Programu („Prospekt”).

Zgodnie z Uchwałą, warunki emisji Obligacji w ramach Programu zawarte będą w Prospekcie oraz zostaną uszczegółowione w ostatecznych warunkach emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Emisji”), przy czym dla poszczególnych emisji Obligacji mogą zostać ustalone zróżnicowane Ostateczne Warunki Emisji, w szczególności dotyczące zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości. Emisje poszczególnych serii Obligacji będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki, która ustali dla danej serii Ostateczne Warunki Emisji.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki pieniężne stanowiące wpływy netto z emisji Obligacji w ramach Programu mogą posłużyć: (i) finansowaniu wydatków związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej w portfele wierzytelności oraz operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, (ii) refinansowaniu zadłużenia podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, (ii) inicjowaniu lub rozwojowi działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w zakresie nowych obszarów aktywności w branży usług finansowych; Spółka nie wyklucza wykorzystania tych środków także na akwizycje w obszarze usług finansowych. Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z poszczególnych emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji.