Raport nr 72/2010
5.11.2010

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 04 listopada 2010 r. otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Kredyt Inkaso S.A. o następującej treści:

„W oparciu o regulacje art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 05.184.1539 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 26.10.2010 r. zbyłam poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy akcje spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu w ilości 942.500 szt. Nabywcą jest spółka pod firmą: RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace.
Przed zawarciem transakcji, bezpośrednio posiadałam w spółce Kredyt Inkaso S.A. 1.590.607 akcji, co stanowiło 27,35% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. Obecnie posiadam w spółce Kredyt Inkaso S.A. akcje w ilości 648.107 co stanowi ok. 11,14 % kapitału zakładowego Spółki. Z tytułu posiadanych obecnie akcji przysługuje mi 11,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do Spółki Renale Management Limited z siedzibą w Larnace, która nabyła ode mnie wszystkie 942.500 sztuk akcji (będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia) oraz że przed transakcją Spółka ta posiadała 745.812 akcji Kredyt Inkaso S.A., obecnie posiadam pośrednio 1.688.312 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowi 29,03% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 1.688.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie zatem , bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A. nie uległ zmianie. Posiadam łącznie bezpośrednio i pośrednio 2.336.419 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 40,17% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.336.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”