Raport nr 2/2008
2.01.2008

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2008 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 30.11.2007 r. dotyczący wprowadzenia zapisu, że Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa (dodano w § 3 Statutu nowy ust.4).

Załącznik: tekst jednolity statutu

Artur Górnik – Prezes Zarządu