Raport nr 21/2009
25.06.2009

Złozenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (25.06.2009 r.) Sekretarz Rady Nadzorczej Sławomir Górnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z powodu niemożliwości dalszego pogodzenia obowiązków wynikających z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej z jego wzrastającymi podstawowymi zobowiązaniami zawodowymi i osobistymi.

Artur Górnik – Prezes Zarządu