Raport nr 58/2015
26.11.2015

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 roku otrzymał, od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działającego w imieniu Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgłoszenie złożono w związku z pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 30 listopada 2015 r. w Warszawie o godz. 11 przy ul. Domaniewskiej 39a, Wejście A, V piętro. CV kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu przy czym są jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).