Raport nr 77/2016
18:42 3.10.2016

Zmiana warunków emisja obligacji serii A1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2016 z 28.09.2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A1, informuje o podjęciu w dniu 3 października 2016 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A1.
Z parametrów emisji przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 72/2016 z 28.09.2016 zmianie uległy przypadki naruszenia skutkujące możliwością żądania wcześniejszego wykupu obligacji tj.:
Poprzednie brzmienie:
– Wskaźnik Finansowy przekroczy 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego w celu refinansowania Zadłużenia Finansowego Emitenta;
– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW na skutek nałożenia przez GPW kary wykluczenia akcji z obrotu.
Obecne brzmienie:
– Wskaźnik Finansowy przekroczy 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;
– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 72/2016 nie uległy zmianie.