Raport nr 27/2020
17:31 27.11.2020

treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2020 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 19/2020, 20/2020, 26/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FIZAN zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący JOHNA VAN KANNEL zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020.

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Pliki do pobrania