Raport nr 17/2023
18:10 27.04.2023

Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w IV kwartale 2022/2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej („Grupa Kredyt Inkaso”), a także dążąc do implementacji najlepszych standardów rynkowych w zakresie relacji inwestorskich, Emitent podjął w dniu 27 kwietnia 2023 r. decyzję o cyklicznym przekazywaniu do wiadomości publicznej informacji o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wysokości wpłat z posiadanych portfeli wierzytelności. Wyżej wymienione informacje przekazywane będą w ujęciu skonsolidowanym (tj. dla Grupy Kredyt Inkaso) oraz w cyklach kwartalnych.

W związku z powyższym oraz w związku z powzięciem przez Zarząd Spółki w dniu  27 kwietnia 2023 r. informacji o wstępnych szacunkowych danych za IV kwartał 2022/2023 r., Emitent niniejszym informuje, że:

  • koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności wyniosły: 43,7 mln zł w IV kwartale 2022/2023 r. (18,7 mln zł w IV kwartale 2021/2022 r., +133% r/r); 119,9 mln zł w 2022/2023 r. (35,5 mln zł w 2021/2022 r., +238% r/r);
  • wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 83,4 mln zł w IV kwartale 2022/2023 r. (68,8 mln zł w IV kwartale 2021/2022 r., +21% r/r); 317,5 mln zł w 2022/2023 r. (279,0 mln zł w 2021/2022 r., +14% r/r).

Przedstawione dane mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Emitent informuje, iż pełne i ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r., którego publikacja została przewidziana na 17 lipca 2023 r.

Pliki do pobrania