Raport nr 9/2020
15:37 16.04.2020

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A., oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1 oraz F1, a nie zostały podjęte.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż ze względu na brak wymaganego prawem kworum Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D1 nie podjęło żadnych uchwał.

W związku z brzmieniem art. 67 ust 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) Zarząd Spółki oświadcza, iż wyraża zgodę na zmiany warunków emisji w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1.

Zarząd Spółki w terminie 7 dni od dnia odbycia wyżej wymienionych zgromadzeń umieści na swojej stronie internetowej protokoły oraz zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii F1.

Pliki do pobrania