Raport nr 51/2019
13:49 18.12.2019

Częściowy wykup obligacji serii C1, D1 oraz Z w celu ich umorzenia.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz celu emisji obligacji serii G1 wskazanego w przywołanym raporcie, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) powziął informację o dokonaniu rozliczenia transakcji nabycia 8.966 sztuk obligacji serii C1 („Obligacje 1”), 7.333 sztuk obligacji serii D1 („Obligacje 2”) oraz 3.630 sztuk obligacji serii Z („Obligacje 3”) wyemitowanych uprzednio przez Spółkę, w celu ich umorzenia.
W dniu wykupu Obligacje 1, Obligacje 2 oraz Obligacje 3 uległy umorzeniu.

Pliki do pobrania