Raport nr 7/2007
6.06.2007

Ustalenie daty pierwszego notowania

Zarząd KREDYT INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje, że w dniu 6 czerwca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 376/2007 postanowił:

    1. wprowadzić z dniem 11 czerwca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00022”,
    2. określić dzień pierwszego notowania praw do akcji, o których mowa w pkt 1) na dzień 11 czerwca 2007 r.,
    3. notować prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KREDYT INKASO S.A., w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KREDYTIN-PDA” i oznaczeniem „KRIA”

Podstawa prawna:
Informacje bieżące i okresowe – § 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu