Raport nr 28/2017
18:44 26.05.2017

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017 r. objął 1250 sztuk obligacji na imiennych, niezabezpieczonych serii H01 o wartości nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 złotych („Obligacje”), które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

Obligacje wyemitowała spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”) w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na 4 lata i są oprocentowane według stawki zmiennej tj. WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę wynoszącą 4,3 % w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki emisji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 zł za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 125.000.000 mln złotych.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 125.000.000 złotych (sto dwadzieścia pięć milionów złotych). Wymagalne na dzień dzisiejszy zobowiązanie Emitenta wobec Spółki Zależnej z tytułu zapłaty ceny nabycia Obligacji została potrącona z wymagalną należnością Emitenta względem Spółki Zależnej wynikającą z obligacji objętych uprzednio przez Emitenta, o których informowano w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku oraz raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem zarządu Spółki Zależnej pełniącym funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość obejmowanych Obligacji, która stanowi istotną wartość w stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta.