Raport nr 3/2008
2.01.2008

KREDYT INKASO SA informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitenet), w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały:

  • część II zasada 1 pkt 6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.
  • część III zasada 6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Akcjonariusze uznali, że każdy z nich powinien aktywnie dysponować prawem przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza – dbałość o interesy spółki, polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej spełniać powierzone im obowiązki.
  • część III zasada 7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu, w skład którego powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Skoro w spółce brak jest niezależnych członków Rady Nadzorczej spełnienie powyższego wymogu nie jest możliwe.
  • część III zasada 8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). W związku z rozmiarami prowadzonej działalności wyodrębnienie w pięcioosobowej radzie nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia i nie jest możliwe określenie sposobu działania komitetów.

Ponadto tymczasowo nie został spełniony wymóg zasady 2 w części III oraz związany z nią w części II zasada 1 pkt. 11, które mówią o publikacji na stronie internetowej informacji o powiązaniu członków rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów. Powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej. Nie zostały również obecnie spełnione wymogi pkt 1 i 2 zasady 1 z części II, które mówią o umieszczeniu na stronie internetowej regulaminów organów spółki oraz życiorysów zawodowych członków organów spółki. Powyższe dane są obecnie w trakcie wprowadzania na stronę internetową i będą wkrótce dostępne. Natomiast wymóg z pkt 12 zasady 1 z części II, który mówi o podaniu prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z wprowadzaniem programu motywacyjnego obecnie nie jest spełniony, gdyż spółka jest w trakcie prac, które pozwolą dopiero ustalić wielkość kosztów, w związku z czym informacja taka pojawi się na stronie internetowej w późniejszym czasie.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy § 29 pkt. 3

Artur Górnik – Prezes Zarządu