Raport nr 6/2021
16:38 8.03.2021

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o tym, że w dniu 5.03.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”) Pana Piotra Urbańczyka („Powód”), o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN, podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r., zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusza Chadaja na godz. 11.00 w lokalu Spółki w Warszawie („Posiedzenie RN”), tj.: (i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu („Uchwały”).

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia podanych przez Sąd po ogłoszeniu sentencji wyroku wynika, że w ocenie Sądu (i) Powód, Pan Piotr Urbańczyk nie uprawdopodobnił, że ma interes prawny w ustaleniu nieistnienia ewentualnie stwierdzeniu nieważności Uchwał, (ii) Pan Ireneusz Chadaj skutecznie odwołał podpisane oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji i członkostwa w RN, a w konsekwencji był uprawniony do zwołania i uczestniczenia w Posiedzeniu RN.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowe orzeczenie jest nieprawomocne.

Pliki do pobrania