Raport nr 15/2011
14.03.2011

Publikacja Prospektu Emisyjnego

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2011 roku Prospektu Emisyjnego Kredyt Inkaso S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i praw do akcji serii H (zatwierdzenie dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego składających się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 13 października 2010 r. na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) Spółka informuje, że w/w Prospekt Emisyjny udostępniła na swojej stronie internetowej www.kredytinkaso.pl oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA www.gpw.pl.

Oferującym akcje jest Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (BESI).

Harmonogram Publicznej Oferty jest następujący:

Budowa księgi popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 14.03.2011r. do 18.03.2011r.

Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości: 22.03.2011r.

Sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału dla inwestorów instytucjonalnych: 22.03.2011r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:  od 23.03.2011r. do 25.03.2011r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: od 23.03.2011r. do 24.03.2011r.

Przydział Akcji Serii H i zamknięcie Publicznej Oferty: 28.03.2011r.