Raport nr 57/2022
17:02 22.09.2022

Ustanowienie programu emisji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2022 r. podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) („Program”).

W ramach Programu obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („Prospekt”).

Zgodnie z założeniami Programu:
a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
b) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi w złotych polskich;
c) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne;
d) obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone;
e) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana
seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w Depozycie;
f) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o – w zależności od decyzji Zarządu Spółki – ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
g) emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”);
h) organizacja Programu została powierzona Michael / Ström Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zawartej z nim umowy o organizację programu emisji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i emitowanych w ramach Programu obligacjach, a także o ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.obligacje.kredytinkaso.pl).

Pliki do pobrania