Raport nr 28/2012
26.09.2012

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 września 2012 r. Pan Sławomir Ćwik pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 26 września 2012 roku wskazując jako przyczyny rezygnacji względy osobiste.