Raport nr 12/2013 K
28.05.2013

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, ze na skutek omyłki w raporcie bieżącym Nr 12 z dnia 22 kwietnia 2013 r. podał błędne terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r. Poniżej treść raportu zawierająca prawidłowe terminy. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

• za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 14 sierpnia 2013 r.,

• za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 13 lutego 2014 r.,

Raporty roczne:

• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 19 czerwca 2013 r.,

w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r. nie będzie przekazywany

Raporty półroczne:

• jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 28 listopad 2013 r.

 

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).