Raport nr 34/2016
21.03.2016

Informacja o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pozwu o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenie nieważności niektórych uchwał Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 11.03.2016 r przez członka Rady Nadzorczej Spółki („RN”) Pana Piotra Urbańczyka („Powód”), pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie, którego przedmiotem jest ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN, podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r., zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusza Chadaja na godz. 11.00 w lokalu Spółki w Warszawie („Posiedzenie RN”), tj.: (i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu („Pozew”).
Powód kwestionuje w Pozwie prawidłowość zwołania Posiedzenia RN przez Pana Ireneusza Chadaja, uznając go za osobę nieuprawnioną, z tego względu, że – zdaniem Powoda – wcześniej skutecznie złożył on oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji i członkostwa w RN. W związku z tym, oraz biorąc pod uwagę fakt uczestnictwa Pana Ireneusza Chadaja w Posiedzeniu RN w charakterze Przewodniczącego RN, Powód twierdzi, że RN nie miała prawa obradować w ramach Posiedzenia RN, zaś w głosowaniu nad ww. uchwałami nie zachowano wymogu odpowiedniej większości głosów,  wobec czego ww. uchwał nie można uznać za ważnie podjęte.
W ocenie Spółki Pozew jest oczywiście bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów formułowanych przez Powoda. Spółka zamierza przeciwstawiać się żądaniom Pozwu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym wszczętym wniesieniem Pozwu (szczegółowe, krytyczne odniesienie się do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na Pozew). Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odniesieniu do kwestii statusu Pana Ireneusza Chadaja jako osoby wchodzącej nieprzerwanie w skład RN zachowują pełną aktualność wyjaśnienia przedstawione w treści informacji zawartych w raportach bieżących Spółki nr 9/2016 i nr 10/2016.