Raport nr 40/2015
19.09.2015

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i § 2 oraz art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 7 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym – na żądanie akcjonariusza GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, tj. akcjonariusza posiadającego 29,43% akcji Spółki – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 października 2015 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, proponowane zmiany w Statucie, projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.